Ειδική προσφορά αποκλειστικά για χρήση έκδοσης νέας ταυτότητας

  • Ομάδα Αίματος
  • Rh (ρέζους)