Μελέτη ροής εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝVΥ)

Σκοπός της εξέτασης είναι ο έλεγχος της ροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού δια μέσω του υδραγωγού του Sylvius. Ένας φυσιολογικός εγκέφαλος…