Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.1 Υπηρεσίες «ΠΛΑΤΩΝ»

Υπό την επωνυμία ΠΛΑΤΩΝ λειτουργούν ως όμιλος εταιριών τα πιο αξιόπιστα και εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη με 22 χρόνια εμπειρίας με στόχο την ομαλή διεκπεραίωση όλων των κλινικών ή διαγνωστικών εξετάσεων και την παροχή ενός φάσματος υπηρεσιών υγείας, δημιουργώντας φιλικό κλίμα στους επισκέπτες και δείχνοντας σεβασμό στις ανησυχίες τους.

H ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ έχει την έδρα της επί της Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 37 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη με υποκαταστήματα τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλα σημεία της Θεσσαλονίκης και η ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ «ΠΛΑΤΩΝ» έχει την έδρα της στην οδό Κ. Καραμανλή 34, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη ενώ δραστηριοποιούνται ως όμιλος εταιριών.

Ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα υπό την κοινή ονομασία «ΠΛΑΤΩΝ», και προς εκπλήρωση της αποστολής τους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής «ΓΚΠΔ»), το ν. 4624/2019, το ν. 3471/2006 και την εν γένει εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία.

H παρούσα ιστοσελίδα παρέχει:

  • ενημέρωση για τις παρεχόμενες ιατρικές- διαγνωστικές υπηρεσίες του ομίλου «ΠΛΑΤΩΝ»
  • δυνατότητα επικοινωνίας με τα διαγνωστικά κέντρα και τους χώρους υπηρεσιών μας
  • δυνατότητα ενημέρωσης των εξεταζόμενων για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων τους και
  • δυνατότητα υποβολής βιογραφικού προς ανεύρεση εργασίας στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου.

1.2 Βασικά άρθρα

Άρθρο 1: Αντικείμενο και σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής αποτελεί ο καθορισμός των βασικών αρχών και κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους ο όμιλος «ΠΛΑΤΩΝ» συλλέγει, επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 2: Γενικές αρχές επεξεργασίας

Ο όμιλος «ΠΛΑΤΩΝ» δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται:

I.Συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο.

II. Αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για το σκοπό που έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο υποκείμενο ή/και επιβάλλεται από την υποχρέωση τήρησης νομικής πρόβλεψης. III. Είναι κατάλληλα, συναφή προς το θέμα και όχι υπερβολικά σε σχέση με το συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται.

IV.Διατηρούνται ακριβή και επικαιροποιημένα.

V. Διαφυλάσσονται μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για την εξυπηρέτηση του σκοπού της συλλογής τους.

VI. Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά με την χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.
Ο όμιλος «ΠΛΑΤΩΝ» υποχρεούται να εξασφαλίζει στο υποκείμενο των δεδομένων το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση που:

i. Το υποκείμενο των δεδομένων αμφισβητεί την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον όμιλο «ΠΛΑΤΩΝ» να επαληθεύσει την ακρίβειά τους.

ii. Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους.

iii. Ο όμιλος «ΠΛΑΤΩΝ» δεν χρειάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

iv. Το υποκείμενο εγείρει αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και βρίσκεται εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του.

Άρθρο 3: Αρχές επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία η οποία θα διενεργείται σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν επιπλέον περιορισμούς που επιβάλλει ο σκοπός της επεξεργασίας. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές αρχές, όπως προκύπτουν από το Γενικό Κα-νονισμό Προστασίας Δεδομένων:

(1) Αρχή της Νομιμότητας, Αντικειμενικότητας και Διαφάνειας
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων. Η διαφάνεια απαιτεί η ενημέρωση του υποκειμένου να είναι συνοπτική, εύκολα προσβάσιμη, κατανοητή με σαφή και απλή διατύπωση.

(2) Αρχή του Σκοπού
Ο σκοπός είναι βασικό στοιχείο του δικαιώματος και αποτελεί γνώμονα αξιολόγησης και των υπολοίπων αρχών. Τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, ενώ δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

(3) Αρχή της Αναλογικότητας
Τα δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

(4) Αρχή της Ακρίβειας – Επικαιροποίησης
Τα δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιούνται εφόσον απαιτείται. Επιπλέον, εύλογα μέτρα τηρούνται για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των δεδομένων. Δίνεται η δυνατότητα στα υποκείμενα να διορθώνουν τα δεδομένα τους.

(5) Αρχή της Περιορισμένης Διάρκειας Τήρησης
Τα δεδομένα τηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

(6) Αρχή της Ενδεδειγμένης Ασφάλειας
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

(7) Αρχή της Λογοδοσίας
Ο όμιλος «ΠΛΑΤΩΝ» φέρει την ευθύνη και οφείλει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 4: Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και σκοποί επεξεργασιών που λαμβάνουν χώρα μέσω της ιστοσελίδας

Κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα του ομίλου «ΠΛΑΤΩΝ» τυγχάνουν επεξεργασίας οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που αναφέρονται με βάση τη νόμιμη βάση επεξεργασίας που αντίστοιχα σημειώνεται:

Προσωπικά δεδομέναΣκοπός επεξεργασίαςΝoμική βάση επεξεργασίας
Δεδομένα συσκευής
Ταυτότητα συσκευής, λειτουργικό σύστημα και έκδοση που τρέχει η συσκευή ή άλλα αναγνωριστικά συσκευής και πλοηγού (browser) χρήστη.
Σύνδεση στην ιστοσελίδαΈννομο συμφέρον
Στοιχεία σύνδεσης
Ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τόπος προέλευσης του χρήστη, διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address) και άλλα στοιχεία που αφορούν στο πρωτόκολλο σύνδεσης.
Σύνδεση στην ιστοσελίδαΈννομο συμφέρον
Ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, προσωπικά στοιχεία που περιλαμβάνει ο αιτών την επικοινωνία στο μήνυμά τουΕπικοινωνία μαζί σας μέσω της σχετικής ενότητας της ιστοσελίδας μαςΣυγκατάθεση
Ονοματεπώνυμο, email, στοιχεία βιογραφικού σημειώματοςΑναζήτηση εργασίας στον όμιλο «ΠΛΑΤΩΝ»Συγκατάθεση
Έννομο συμφέρον

Επισημαίνεται ότι για τη λήψη των αποτελεσμάτων των ιατρικών – διαγνωστικών εξετάσεων διαδικτυακά παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας μας σύνδεσμος προς την πλατφόρμα υπηρεσιών Patient Link και μέσω του σχετικού υπερσυνδέσμου ο επιθυμών επισκέπτης μεταφέρεται στη σελίδα του https://www.patientlink.eu/ όπου ισχύει η προβλεπόμενη πολιτική προστασίας από την συγκεκριμένη εταιρεία.

Άρθρο 5: Κοινωνικά Δίκτυα

Ο όμιλος «ΠΛΑΤΩΝ» διαθέτει επίσημους λογαριασμούς στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Linkedin, Twitter

Με τη βοήθεια της κάθε μίας από τις παραπάνω πλατφόρμες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα των χρηστών τους (όπως το όνομα χρήστη που χρησιμοποιούν). Σκοπός της επεξεργασίας για το σύνολο των δεδομένων που συλλέγουμε, είτε είναι ανωνυμοποιημένα είτε όχι, είναι η παροχή ενημερώσεων σχετικά με το περιεχόμενό μας ή η επικοινωνία μαζί τους, απαντώντας στα μηνύματα που μας στέλνουν και η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή τους. Ο επισκέπτης – χρήστης των σελίδων μας στα μέσα αυτά δίνει τη συγκατάθεσή του κάνοντας like ή follow στις σελίδες μας και μπορεί να την ανακαλέσει το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow). Η συγκατάθεση που δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω συνεπάγεται την αποδοχή της πολιτικής μας για την προστασία δεδομένων, η οποία παρατίθεται σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο στην εκάστοτε σελίδα. Εάν ο επισκέπτης – χρήστης των σελίδων μας στα μέσα αυτά δεν συμφωνεί με την πολιτική μας, θα πρέπει να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του με τον κατάλληλο τρόπο (unlike, unfollow). Ο όμιλος «ΠΛΑΤΩΝ» δεν είναι υπεύθυνος για τον τρόπο ή τα μέσα με τον οποίο η κάθε μία από τις παραπάνω πλατφόρμες επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών τους. Για να ενημερωθεί κανείς για την πολιτική τους μπορεί να δει για το Facebook: εδώ και εδώ, το Linkedin εδώ και το Twitter: εδώ και εδώ

Άρθρο 6: Cookies

Στην ιστοσελίδα του https://www.platonae.gr/ χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας.

Θεωρούμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων ιδιαίτερα σημαντική και θέλουμε να οι επισκέπτες της να είναι πλήρως ενημερωμένοι σε ότι αφορά και το ειδικότερο ζήτημα της χρήσης cookies στην ιστοσελίδα μας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – webserver) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες, βλ. αναλυτικά

https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,146950&_dad=portal&_schema=PORTAL .

Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Απολύτως απαραίτητα cookies: Απαιτούνται για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή, καθώς και για την χρήση των λειτουργιών που παρέχει. Χωρίς την χρήση τέτοιων cookies, η σωστή λειτουργία ιστοσελίδας δεν είναι εγγυημένη (πχ. η εγγραφή κειμένου), ακόμη στην διάρκεια περιήγησης μεταξύ σελίδων στην γενική ιστοσελίδα.

β) Cookies λειτουργικότητας: Επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα / εφαρμογή την αποθήκευση πληροφοριών που έχουν ήδη υποβληθεί (το όνομα χρήστη, η επιλογή γλώσσας ή την περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης) και βελτιώνουν την δυνατότητα του χρήστη να απολαμβάνει προσωποποιημένη περιήγηση. Τα cookies αυτά συλλέγουν ανωνυνοποιημένες πληροφορίες και δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση περιήγησης σε ιστοσελίδες. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookie λειτουργικότητας ως προς την επιλεχθείσα γλώσσα.

γ) Cookies απόδοσης: Συλλέγουν πληροφορίες για την χρήση μιας ιστοσελίδας / εφαρμογής – για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεται ο χρήστης συχνότερα και αν λαμβάνει μηνύματα λάθους από την ιστοσελίδα. Τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την βελτίωση και εφαρμογή της απόδοσης της ιστοσελίδας και επομένως της εμπειρίας που παρέχεται στον χρήστη.

δ) Cookies Ανάλυσης/ GoogleAnalytics: Είμαστε πελάτες υπηρεσίας Google Analytics Google και χρησιμοποιούμε την υπηρεσία «conversiontracking». Η GoogleAnalytics χρησιμοποιεί ‘cookies’, δηλαδή αρχεία που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή, παρέχοντας πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν μια ιστοσελίδα. Τα εν λόγω cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση κανενός επισκέπτη.

Ο επισκέπτης μπορεί ωστόσο να αποτρέψει τη Google από την συλλογή και επεξεργασία που προκύπτουν από την χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης διεύθυνσης IP) εγκαθιστώντας τον πρόσθετο περιηγητή που είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Γενικότερα, η χρήση των cookies εν γένει μπορεί να ρυθμιστεί μέσα τις κατάλληλες επιλογές στο πρόγραμμα φυλλομετρητή (browser) σας, ωστόσο ενδέχεται σε αυτή την περίπτωση ο επισκέπτης να μην μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει λεπτομερώς τα cookies που υπάρχουν στον Ιστότοπο (https://www.platonae.gr/ ). Ο σύνδεσμος με την πολιτική απορρήτου του μέρους που παράγει και διαχειρίζεται αυτά τα cookies εμφανίζεται μαζί με κάθε «cookie τρίτου μέρους»:

CookiesΤύποςΣκοπόςΠολιτική απορρήτου
UUIDCookies συνεδρίας και μόνιμα cookies
Cookies που είναι
Cookies που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον Ιστότοπο, για σκοπούς εσωτερικής ασφάλειας και διαχείρισης, καθώς και για την
απομνημόνευση γλώσσας που έχει επιλέξει ο χρήστης
της
Αυτή η σελίδα (platonae.gr)
google.gr google.com __utm.gif __utma __utmb __utmc __utmt __utmzookies τρίτου μέρους – μόνιμα cookiesCookies για την υπηρεσία GoogleAnalyticshttps://support.google.com/analyti cs/answer/6004245?hl=en

https://tools.google.com/dlpage/ga optout?hl=en

Οδηγίες για τη λειτουργία των cookies στα διάφορα προγράμματα περιήγησης εδώ.

Για την απενεργοποίηση των μη τεχνικά απαραίτητων cookies πατήστε εδώ.

Άρθρο 7: Δικαιώματα Υποκειμένων

7.1 Δικαίωμα ενημέρωσης των υποκειμένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για το αν δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, λαμβάνοντας ιδίως γνώση για:

I. Την ταυτότητα και τα στοιχεία της επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας.

II. Τα προσωπικά τους δεδομένα καθώς και την προέλευσή τους.

III. Το σκοπό και το χρονικό διάστημα της συλλογής, της επεξεργασίας και/ ή της χρήσης των προσωπικών δεδομένων.

IV. Τον τρόπο επεξεργασίας και σε περίπτωση διαβίβασης σε τρίτους, τον αποδέκτη, το σκοπό και το βαθμό διαβίβασης ιδίως αν πρόκειται για διαβίβαση προς τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

V. Τις διατάξεις της παρούσας πολιτικής περί προστασίας των δικαιωμάτων του υποκειμένου. Η εν λόγω ενημέρωση των υποκειμένων καθίσταται διαθέσιμη στον αιτούντα σε κατανοητή μορφή, γραπτώς κατά τη λήψη των δεδομένων.

7.2 Λοιπά δικαιώματα των υποκειμένων

Κάθε υποκείμενο έχει, επιπλέον των προβλεπόμενων στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο δικαιωμάτων του (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ), ειδικότερα και το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήματα αναφορικά με την εφαρμογή της παρούσας.

Οποιαδήποτε ερώτηση, παράπονο ή ανησυχία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον όμιλο ΠΛΑΤΩΝ, θα απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

  • μέσω email: dpo@platonae.gr
  • μέσω ταχυδρομείου: Yπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων «ΠΛΑΤΩΝ», Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 37, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Σε κάθε περίπτωση τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) www.dpa.gr .

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική δύναται να αναθεωρηθεί περιστασιακά, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Οποτεδήποτε η παρούσα Πολιτική αλλάζει, θα αναρτάται μια ειδοποίηση στην ιστοσελίδα του ομίλου μας για 15 ημέρες.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: …./6/2021

ESPA