Νέες Εξειδικευμένες Εξετάσεις

Ταχεία (FAST) μαγνητική μαστογραφία

Η ταχεία μαγνητική μαστογραφία μπορεί να αποκλείσει την παρουσία καρκίνου κατά τον προληπτικό έλεγχο γυναικών υψηλού κινδύνου, με πυκνούς μαστούς ή κληρονομικό ιστορικό, σε πολύ σύντομο χρόνο (5 λεπτά).

Απευθύνεται σε γυναίκες χωρίς συμπτώματα ή ψηλαφητή βλάβη. Επιπλέον, διενεργείται, σε περιστατικά υψηλού κινδύνου, ακόμα και χωρίς την παρουσία ευρημάτων στη μαστογραφία. Η μέθοδος αυτή αποτελεί μία γρήγορη μαγνητική μαστογραφία, η οποία όμως εμπεριέχει όλες τις σημαντικές τεχνικές απεικόνισης και ανάλυσης της συμβατικής πολυπαραμετρικής μαγνητικής μαστογραφίας.