Νέες Εξειδικευμένες Εξετάσεις

Μαγνητική Φασματοσκοπία εγκεφάλου (MR Spectroscopy)

Η Μαγνητική Φασματοσκοπία εγκεφάλου (MR Spectroscopy) είναι μια εξειδικευμένη εξέταση της μεταβολικής δραστηριότητας των ιστών του εγκεφάλου η οποία έχει τη δυνατότητα χαρτογράφησης της κατανομής και της συγκέντρωσης των φυσιολογικών και των παθολογικών στοιχείων (του εγκεφάλου).