Νέες Εξειδικευμένες Εξετάσεις

Μαγνητική τρακτογραφία (δεματιογραφία)

Με μια εφαρμογή Diffusion η μαγνητική τρακτογραφία (δεματιογραφία) έχει σκοπό την τρισδιάστατη απεικόνιση της οδού της λευκής ουσίας. Είναι μη επεμβατική μέθοδος που επιτρέπει τη χαρτογράφηση των νευρικών ιστών και δίνει σημαντικές πληροφορίες που βοηθάνε στον προεγχειρητικό έλεγχο, ειδικά για την αφαίρεση ενδοκράνιων όγκων, καθώς επιτυγχάνει την ανάδειξη των λεπτομερειών επί των ανατομικών τους σχέσεων με την πορεία των νευρικών ινών. Με τη βοήθεια παραμαγνητικής ουσίας, μπορούμε να καταγράψουμε τη μεταβολή του σήματος (ανάλογα με τα MR κριτήρια) και την ποσότητα αίματος επάνω στην εκάστοτε βλάβη.

Συμπερασματικά με την ανωτέρω τεχνική μπορούμε να χαρτογραφήσουμε τη μορφολογία και την νεοπλασματική διήθηση από όγκους, αγγειώματα κ.α, που βρίσκονται σε κρίσιμες περιοχές του εγκεφάλου. Επίσης επιτρέπει τη διάγνωση μεταξύ υποτροπής του όγκου και νέκρωσης αυτού μετά από ολοκληρωτική θεραπεία.