Προαγωνιστικά Check-Up Μαζικού Αθλητισμού

Καρδιολογικό Check Up I

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Triplex καρδιάς

€35


Καρδιολογικό Check Up IΙ

  • Τεστ Κοπώσεως
  • Triplex καρδιάς

€55

ESPA